1. : VOORWAARDEN CURSUSSEN EN OPEN ATELIERS
2. : VOORWAARDEN ARRANGEMENTEN

Met een inschrijving gaat u met de onderstaande voorwaarden akkoord.

 

1. VOORWAARDEN CURSUSSEN EN OPEN ATELIERS VAN DAUWART

Inschrijving
Het inschrijfformulier vult u online in of u stuurt het ondertekend naar het postadres van Dauw Art (Gerard Dou straat 152 / 2526NK / Den Haag). Hierna krijgt u per e-mail of brief een bevestiging van inschrijving.
Studenten van de Haagse hogescholen kunnen zich ook inschrijven via Acku waarna Dauwart de organisatie overneemt.
De inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer de cursus niet door kan gaan vanwege een te laag aantal deelnemers of u kunt niet aan de cursus deelnemen door overbezetting, dan krijgt u daarvan bericht en wordt u op een wachtlijst geplaatst met de voorrang in een andere of volgende cursus.
Betaling
Cursus / Aanschuifatelier / Wijkatelier
Na inschrijving bent u verplicht voor aanvang ten minste 25,- of het complete bedrag van de cursus het cursusgeld over te maken op bankgegevens onder deze alinea.
IBAN NL72 INGB 0004 068650
t.n.v. : F.A. Duijvestein te Den haag
o.v.v. : • DauwArt / datum van cursus • met uw naam en cursusnaam
Absenties
Met de 25,- aanbetaling worden kosten voor reservering en administratie bij de opstart voor uw deelname gedekt. Bij cancel of absentie van de deelnemer later dan 3 dagen voor cursusaanvang vervalt het recht op teruggave van deze aanbetaling.
۰Wanneer u besluit tussentijds te stoppen met de cursus dan bent u in beginsel verplicht het volledige cursusgeld te betalen. Neem bij bijzondere gevallen contact met ons op. Bij onmacht betaalt u de hoeveelheid lessen die u tot dan toe heeft gevolgd plus 50% van de resterende lessen tot max. 3 lessen van de cursus.
۰ Als u door omstandigheden niet op een les kan komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door op telefoonnummer 06-24106059. De absentie is in principe op eigen kosten.
۰Bij lesuitval door afwezigheid van een docent door onmacht wordt de les een week verplaatst.
Kunt u door deze vertraging niet meer deelnemen, dan heeft u recht op restitutie. Dit wordt aan het einde van de cursusperiode met u verrekend.
U hoeft natuurlijk niet te betalen wanneer de cursus niet door kan gaan door welke reden dan ook van Dauwart. U krijgt dus volledige restitutie bij elke absentie van Dauwart ten alle tijde, ook tijdens de cursus.
Extra voorwaarden alleen voor aanschuifatelier / wijkatelier
۰Deelnames zijn per 4x. Deelname loopt vaak over in vervolgperiodes en hiervoor wordt niet opnieuw een inschrijfformulier ingevuld. Uw gegevens en uw akkoord met Dauwarts voorwaarden blijven doorlopen zolang u deelneemt.
۰ Wijkateliers worden begeleid door een groepsvertrouwde docent. Bij de doorlopende maandtarieven zijn al enkele ‘5e weken in de maand’ niet gerekend die dus in principe gratis zijn. Ofwel u geniet deze weken gratis les, ofwel neemt de docent van Dauwart in het geval dit nodig is voor ziekte, expositie of reis deze weken op. Deze onregelmatig voorkomende afwezigheid van een docent (tot 5x per jaar) leidt dus niet tot verrekening naar de cursist in de vorm van terugbetaling van een les.
۰Een volledige maand absentie zal vergoed worden aan de cursist, tenzij er nog geen absenties hebben voorgedaan in het jaar.
De kosten zijn namelijk al zo laag en minimaal commercieel dat verrekening met bijbehorend administratief werk meer kosten dan vergoeding zou opleveren.
Ooievaarspashouders
Ooievaarspashouders zijn zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van hun pas. Mocht achteraf blijken dat Dauwart niet naar behoren de verwachte declaraties kan uitvoeren door blokkade van de pas door welke reden dan ook -ooievaarspas-organisatorische reden uitgezonderd- dan wordt de cursist direct verwittigt en volledige bijbetaling van het missende deel van het cursustarief zonder ooievaarspaskorting over de periode dat de cursist deelneemt/nam aan de cursus verwacht.
Dauwart behandelt de ooievaarspasdeclaraties soms met vertraging van meerdere maanden en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een lange duur van de terugwerkende kracht waarover zonodig een terugwerkende vergoeding verwacht wordt van de cursist. De cursist blijft verantwoordelijk voor de volledige ontvangst van het van Dauwart verwachte cursusgeld naar behoren.
Risico en aansprakelijkheid bij schade en ongeval
U stemt in dat u op eigen risico gebruik maakt van de gehele werkplek. Dit risico omvat schade aan of door, of verlies van eigen bezittingen, alle materialen die in het verenigingspand ‘Noordwal’ aanwezig zijn, ongeacht door wie ze bezit worden. Daarbij omvat dit eigen risico ongelukken met gereedschap, attributen in het atelier, of ongelukken die u op de weg tussen de hoofduitgang van het gebouw tot in het atelier Dauwart zouden kunnen overkomen. Hierbij verklaart Dauwart nalatigheid en benadelende situaties en handelingen te vermijden om schade of ongelukken voor iedere deelnemer te voorkomen. Dauwart is niet aansprakelijk voor materiële of gezondheids-schade die u of uw gezelschap in het gebouw van ‘vereniging Noordwal’ zonder opzet overkomt.

 

2. VOORWAARDEN ALLE ARRANGEMENTEN VAN DAUWART

Inschrijving
Aanvrager van het arrangement vult het inschrijfformulier online op de site in of vult een geprinte versie in en stuurt deze ondertekend op naar het postadres van Dauw Art (Gerard Dou straat 152 / 2526NK / Den Haag). Na overleg met de aanbiedende kunstenaar kan het formulier ook in mail worden gekopieerd en in mail worden ingevuld.
Betalingen en vergoedingen
 • Het bedrag van 50,- is vooruit betaald om reserveringen, voorbereidingen en administratie voor het evenement te starten. In geval van annulering door de aanvrager kan dit bedrag niet worden teruggevraagd. Bij grotere evenementen kan de kunstenaar een hoger bedrag vragen voor de voorbereidingen. Wanneer aanvrager akkoord gaat, geldt deze voorwaarde nog steeds.
 • Wanneer de aanbieder om welke reden dan ook het evenement annuleert wordt het aanbetalingsbedrag wel terugbetaalt.
 • Aanvrager en aanbieder kunnen in geval van annulering door welke reden dan ook geen vergoeding van de partner in deze overeenkomst vragen ofwel verwachten. Er kan geen schade worden verhaald in welke vorm dan ook, als gevolg van een wijziging van het geplande evenement.
 • de complete kostprijs wordt liefst voor aanvang van evenement overgemaakt en moet uiterlijk een week na plaatsvinden ontvangen zijn op onderstaande bankrekening:

  IBAN NL72 INGB 0004 068650 t.n.v. F.A. Duijvestein te Den haag.

  Absentie van de kunstenaar of onderdelen in het arrangement.
  Wanneer de aanbiedende kunstenaar door onmacht niet kan opdagen zal een vervangende begeleiding worden gevonden zodat het evenement door kan gaan. Aanvrager krijgt wel 20% korting.
  Wanneer het evenement niet volledig naar behoren, dus met een gebrek in het afgesproken programma, door kan gaan, worden de kosten van het ontbrekende onderdeel niet gerekend en wordt er daarna 25% van het nog te verrekenen bedrag niet gerekend.
Absentie van de aanvrager of deelnemende uit zijn groep
Kosten per deelnemende persoon die door de aanbieder volgens overeengekomen offerte in rekening gebracht zouden worden, kunnen op de dag van plaatsvinden van het arrangement nog geannuleerd worden wanneer er onverwacht personen niet komen opdagen; dit tot een maximaal van 3 absente personen dan afgesproken volgens overeengekomen offerte. Aanvrager kan ten laatste 3 dagen voor aanvang van evenement absente personen doorgeven zodat deze niet meegerekend worden.
Deelnemende personen die tijdens het evenement erbij komen worden altijd in rekening gebracht, ongeacht het tijdstip.
Risico en aansprakelijkheid bij schade en ongeval
 • De aanvrager maakt op eigen risico gebruik van de gehele werkplek. Dit risico omvat schade aan of door, of verlies van eigen bezittingen, alle materialen die in en om de lokatie van plaatsvinden aanwezig zijn, ongeacht door wie ze bezit worden. Dit eigen risico omvat ook alle ongelukken of schade door gereedschap of welke materialen dan ook tijdens de hele rit vanaf uw vertrekpunt van huis of werk tot en met uw aankomst op uw verblijfplaats.
 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor materiële of gezondheids-schade die de aanvrager met het afgesproken evenement in verband brengt.
 • Aanbieder en aanvrager verklaren voor afgeproken evenement een volledige inzet om welke benadelende situaties dan ook te vermijden en om schade of ongelukken voor iedere deelnemer te voorkomen. Alleen voor materiele schade die door aanbieder of aanvrager veroorzaakt is, kan de benadeelde een vergoeding tot max. 150,- euro verwachten van de ondertekenende partner in deze overeenkomst. Deze wordt na een overleg ook vergoed door de verantwoordelijke ondertekenende aanbieder of aanvrager in deze overeenkomst.